با هدف ارائه کارت های تخفیف در فروشگاه های رفاه با عنوان رفاه کارت.